Vozidlo, které zanikne, musí být vyřazeno i z evidence motorových vozidel. Dříve se tento úkon nazýval trvalé vyřazení vozidla, dnes je zapisován jako zánik vozidla. Vozidlo může být takto vyřazeno z registru pouze v zákonem stanovených případech. U přívěsů (tj. vozidel bez motoru) postačuje čestné prohlášení o likvidaci.

K zániku vozidla dochází, když:

  • vlastník vozidla předá vozidlo provozovateli zařízení ke sběru autovraků bez odstranění svých podstatných částí,
  • silniční vozidlo bylo ekologicky zlikvidováno oprávněnou osobou v jiném členském státě,
  • vozidlo bylo zničeno, nebo
  • zaniklo jinak a o jednání vedoucím k jeho zániku bylo pravomocně rozhodnuto v řízení o přestupku podle zákona upravujícího nakládání s odpady nebo v trestním řízení.
TIP! Zajistíme Vám zápis zániku vozidla v registru vozidel v rekordně krátném čase. Můžete pak bez obav ukončit povinné ručení. Obraťte se na nás!

Nejčastěji se zapisuje na registru vozidel zánik vozidla z důvodu jeho ekologické likvidace. V tomto případě vlastník doloží zánik vozidla protokolem o ekologické likvidaci.

Pracovník registru vozidel odebere registrační značku, malý technický průkaz (ORV) a zapíše do velkého technického průkazu následující informaci: "Byl zapsán zánik vozidla v registru silničních vozidel. Vozidlu byla tímto úkonem zrušena technická způsobilost a tento technický průkaz se prohlašuje za neplatný."

V případě zničení se zničením silničního motorového vozidla rozumí takový stav silničního vozidla způsobený jeho havárií, živelní pohromou nebo jiným obdobným způsobem, ve kterém vozidlo nelze předat provozovateli zařízení ke sběru autovraků. Za zničení silničního motorového vozidla se nepovažuje jeho rozebrání. Rozebrání na náhradní díly zákon neumožňuje!

Jaké doklady je nutné doložit pro trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel (nyní se úkon nazývá zánik vozidla)?

Zánik vozidla se doloží jedním z následujících dokumentů:

  • potvrzením o převzetí autovraku vystavené oprávněným provozovatelem zařízení ke sběru autovraků . tj. protokolem o ekologické likvidaci,
  • dokladem o ekologické likvidaci v jiném členském státě EU,
  • dokladem o zničení silničního vozidla (vydává jej pouze Policie ČR a Hasičský záchranný sbor ČR),
  • dokladem o zániku vozidla jiným způsobem (o zániku bylo pravomocně rozhodnuto v řízení o přestupku nebo jiném správním deliktu podle zákona upravujícím nakládání s odpady).

Vozidlo, které zaniklo, ztrácí technickou způsobilost a jeho technický průkaz je neplatný. Při zániku registr vozidel odebere i značky a malý technický průkaz. Vozidlo zaniklé již nikdy nemůže být znovu zeregistrováno.