Dnes se hraniční pojištění uzavírá zpravidla ve vnitrozemí na dobu prodlouženého pobytu cizozemského vozidla na území ČR po vypršení platnosti předchozího pojištění odpovědnosti z provozu vozidla platného na území ČR. Ojediněle může dojít i k situaci, kdy je vozidlo dopraveno do vnitrozemí jako zboží. Před zahájením provozu takového vozidla na veřejné pozemní komunikaci pak musí být uzavřeno hraniční pojištění.

Povinnost uzavřít hraniční pojištění se vztahuje na ty řidiče vozidel registrovaných v cizině, na něž se nevztahuje záruka o existenci pojištění od kanceláře pojistitelů cizího státu, respektive na ty řidiče, kteří nejsou držiteli platné zelené karty.

Pojistitelem hraničního pojištění je Česká kancelář pojistitelů a zákon logicky připouští jedinou variantu uzavření pojistné smlouvy hraničního pojištění - zaplacením pojistného.

Splnění povinnosti uzavřít hraniční pojištění kontroluje Policie ČR. V případě, že Policie ČR zjistí, že vozidlo, jehož se povinnost uzavřít hraniční pojištění týká, je provozováno bez platného pojištění, potom nesmí umožnit jeho další jízdu bez zaplacení trojnásobku jinak splatného pojistného, nejméně však 10 000 Kč.

Hraniční pojištění se vztahuje na způsobení škody provozem cizozemského vozidla, k němuž došlo na území České republiky nebo na území jiného členského státu Evropské unie nebo některého jiného státu Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarska.