Splňuje Vaše vozidlo podmínky pro zápis do registru historických vozidel! Víme jak na to! Veteránskou značku i registraci Vám obratem zajistíme!

Připravte si pro nás níže uvedené podklady pro registraci historického vozidla:

  • vyplněná žádost o provedení testování historického vozidla, s vyplněnými technickými údaji historického vozidla a protokolem o kladném testování klubovou a krajskou testovací komisí
  • barevné fotografie historického vozidla o rozměru 6 x 9 cm, u automobilů s pravo-zadním a levo-předním pohledem, u motocyklů s pohledem z pravé a levé strany
  • původní registrační doklady, pokud k vozidlu existují, nebo doklad o jeho vyřazení z registru vozidel jiného státu, jen byl-li vydán,
  • zelená karta (připravíme Vám pojištění)
  • soukromá osoba cizinec – kopie dokladu o pobytu
  • úředně ověřená plná moc vlastníka s bydlištěm na území hl. města (ke stažení)
  • úředně ověřená plná moc od leasingové společnosti k registraci historického vozidla (jen v případě, je-li vozidlo zakoupeno na leasing)

Doba vyřízení: 5 -7 pracovních dní

Cena služby: 3000 Kč + správní poplatky (přehled správních poplatků ke stažení)

Možnost předání dokladů (netrváme na osobním kontaktu)

KONTAKTUJTE NÁS

Do registru historických a sportovních vozidel lze zapsat historické motorové a přípojné vozidlo starší 30 let se schválenou způsobilostí k provozu na pozemních komunikacích, které splnilo podmínky testování a u nějž bylo sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. povinné ručení). S dokumenty pak předkládáme formulář "Žádost o zápis historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel".

Zápis, resp. převod historického vozidla z registru silničních vozidel do registru historických a sportovních vozidel řeší obecní úřad obce s rozšířenou působností v sídle kraje podle trvalého bydliště, místa podnikání nebo sídla dosavadního (původního) vlastníka motorového nebo přípojného vozidla.

Registr historických a sportovních vozidel vedou obecní úřady obcí s rozšířenou působností v sídle kraje. Místně příslušným úřadem pro převod historického vozidla z registru silničních vozidel do registru historických a sportovních vozidel je obecní úřad s rozšířenou působností v sídle kraje, v jehož správním obvodu má provozovatel historického vozidla bydliště, sídlo nebo místo podnikání. Převod je podmíněn předložením protokolu o platném testování vozidla. Takové vozidlo pak místně příslušný úřad převede z registru silničních vozidel do registru historických a sportovních vozidel, vydá průkaz historického vozidla, osvědčení o registraci historického vozidla a vydá tabulku (tabulky) s přidělenou zvláštní registrační značkou historického vozidla, přičemž odebere osvědčení o registraci silničního vozidla a tabulky s registrační značkou silničního vozidla. Do technického průkazu zapíše skutečnosti o tomto převodu. Historické vozidlo lze provozovat na pozemních komunikacích, pokud splnilo podmínky testování, kterým se nahrazuje technická prohlídka vozidla. Historické vozidlo nelze provozovat za účelem podnikání a běžného denního užívání pro vlastní potřebu.