Splňuje Vaše vozidlo podmínky pro zápis do registru historických a sportovních vozidel! Víme jak na to! Vyhnete se platbě ekologické daně. Veteránskou značku i registraci Vám obratem zajistíme! Kontaktujte nás.

Veterán Triumph

Registrace historického vozidla od září 2023 - potřebné doklady:

 • vyplněná žádost o provedení testování historického vozidla, s vyplněnými technickými údaji historického vozidla a protokolem o kladném testování
 • SKT historického vozidla (od září 2023)
 • barevné fotografie historického vozidla o rozměru 6 x 9 cm, u automobilů s pravo-zadním a levo-předním pohledem, u motocyklů s pohledem z pravé a levé strany
 • původní registrační doklady, pokud k vozidlu existují, nebo doklad o jeho vyřazení z registru vozidel jiného státu, jen byl-li vydán,
 • doklad o nabytí,
 • zelená karta (připravíme Vám pojištění)
 • soukromá osoba cizinec – kopie dokladu o pobytu
 • úředně ověřená plná moc vlastníka (ke stažení)
 • úředně ověřená plná moc od leasingové společnosti k registraci historického vozidla (jen v případě, je-li vozidlo zakoupeno na leasing)

Doba vyřízení: 5 -7 pracovních dní

Cena služby: 3000 Kč + správní poplatky (přehled správních poplatků ke stažení)

Možnost předání dokladů (netrváme na osobním kontaktu)

OBJEDNAT SLUŽBU

Přihlášení historického vozidla snadno a rychle

Jednoduchý průvodce, jak snadno přihlásit historické vozidlo. Jaké dokumenty mít s sebou a kde můžu přepis auta vyřídit.

Do registru historických a sportovních vozidel lze zapsat historické motorové a přípojné vozidlo starší 30 let se schválenou způsobilostí k provozu na pozemních komunikacích, které splnilo podmínky testování a u nějž bylo sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. povinné ručení).

Do registru historických a sportovních vozidel lze zapsat jen historické vozidlo, které není vedeno v běžném registru silničních vozidel České republiky nebo v registru vozidel jiného státu.

Registraci historických vozidel (veteránů) do registru historických a sportovních vozidel řeší obecní úřad obce s rozšířenou působností nově bez ohledu na trvalé bydliště vlastníka vozidla, místa podnikání nebo sídla vlastníka motorového nebo přípojného vozidla. Registraci lze od září 2023 provést na jakémkoliv úřadu jako v případě běžných vozidel. Pro veterány slouží k přihlášení registr historických a sporotvních vozidel.

Pokud má být vozidlo starší 30 let registrováno na běžnou SPZ, pak lze i jeho registraci provést na jakémkoliv úřadu.

Rádi Vám zajistíme přihlášení historického vozidla. Vyřídíme osbovození od ekologické daně (EKO poplatku). Kontaktujte nás.

Podrobné informace k postupu při testaci historického vozidla naleznete zde.

Historické vozidlo - osvobození od ekologické daně

EKO poplatek u starších vozů (většinou auta vyrobená do roku 2000) činí 3 000 - 10 000 Kč a týká se normy EURO 0, 1, a 2. Historická vozidla vzhledem k jejich min. stáří 30 let by tak byla zatížena nejvyšší možnou daní vždy. Pokud však vozidlo projde klubovou testací a v žádosti o přihlášení vozidla do registru silničních vozdiel úředník potvrdí osobození od ekologické daně, je možné přihlásit vozidlo na běžnou registrační značku a hradit tak pouze registrační poplatek dle kategorie vozidla.

Od registračního poplatku jsou osvobozeni držitelé průkazu ZTP, dědicové i manželé při soudním rozdělení společného jmění manželů.

Historické vozidlo nebo veterán

Vozidlo starší 30 let s běžnou SPZ

Vozidlo musí úspěšně projít testováním na historickou původnost (tzv. klubová testace) a získá tak "Klubový průkaz historického vozidla". Takové vozidlo je pak osobozeno při registraci od ekologického polatku a i sazba povinného ručení je příznivější. Při registraci historického auta na běžném registru obdrží vlastník standardní SPZ. Neplatí pak pro něj omezení pro provoz na pozemních komunikacích jako u veteránů.

Podrobné informace k testacím a postupu při registraci historického vozidla naleznete zde.

Veterán na veteránské značce (vozidlo starší 30 let) a STK

Veteránská značka Veteránská značka

Pokud má vozidlo získat veteránskou značku, musí nejen projít testováním na historickou původnost (tzv. klubová testace), ale i testováním na technickou způsobilost, což nově provádí jakákoliv stanice technické kontroly (STK). Historické vozidlo bude posuzováno tak, aby bylo ověřeno, že splňuje technické podmínky platné v době uvedení do provozu, tj. v roce, kdy bylo vyrobeno. Při této prohlídce historického vozidla bude zohledňována zejména doba a místo, kde bylo vozidlo vyrobeno a podle toho budou také kontrolovány pouze parametry úměrně této době. U vozidel do roku 1972 bude možno kontrolu brzd provést jízdní zkouškou namísto klasické zkoušky na válcích. Historická vozidla pak nebudou muset navštěvovat stanici měření emisí, vyjma nejmladších veteránů, které již mají řízený emisní systém.

Při prodlužování platnosti nově pověřený komisař opatří razítkem i průkaz historického vozidla a vyznačí zde datum platnosti. Následně přidá razítko STK. Platnost testování historického vozidla se prodlužuje nově na 5 let. Platnost testování se nově počítá ode dne provedení testován, tzn. Ode dne, kdy majitel podstoupí tetování a nikoliv ode dne, kdy navštíví STK. Na STK bude pak předložena žádost o testování a ta bude určitým návodem, jak při STK postupovat např. kde je umístěno výrobní číslo apod.

Průkaz historického vozidla

Tento doklad obdrží každý veterán po registraci na registru historických a sportovních vozidel.

Průkaz historického vozidla

Co musí veterán splňovat pro získání průkazu historického vozidla:

 • původní typ motoru a převodovky,
 • dobrý technický stav a bezchybná funkčnost,
 • původní typ a rozměry ráfků,
 • karoserie bez koroze,
 • jednotný celistvý lak (jiné podmínky jsou u laku původního),
 • dobrý povrch chromovaných částí,
 • dobrý povrch hliníkových částí,
 • absence nepůvodních doplňků,
 • čistota karoserie, motoru a podvozku,
 • zachovalý interiér v pěkném stavu.

Podrobné informace k registraci veterána na zelenou značku naleznete v našem dalším článku

.

Převod historického vozidla (veterána)

Pokud se rozhodnote pro prodej veterána, nebo jste ho získal např. v dědictví, pak je nezbytné provést převod na aktuálního vlastníka.

Nově se status veterána a veteránské doklady k vozidlu při změně majitele vozidla (při prodeji, dědictví apod.) na nového majitele nemění. Tato novinka vstoupila v platnost 1. 9. 2023. To znamená, že nový majitel nemusí proces získání statutu veterána projít s vozidlem opakovaně.

Převod veterána - potřebné doklady:

 • Průkaz historického vozidla,
 • Osvědčení o registraci vozidla (ORV, malý technický průkaz),
 • Nové fotografie (1x levo-přední, 1x pravo-zadní, rozmě 6x9 cm),
 • Platná evidenční kontrola (má platnost 1 rok),
 • Platná zelená karta (připravíme Vám pojištění),
 • Ověřená plná moc kupujícího i prodávajícího (v případě zastupování, plná moc PřepiServis vzor)

Máte zájem o převod historického vozidla? Rádi Vám sdělíme celý postup převodu a vozidlo za Vás přepíšeme. Kontaktujte nás.

Veterán z ciziny

Pokud si dovezete veterána ze zahraničí, čeká vás stejný postup jako v případě veteránů z České republiky. Vždy je dobré mít k dispozici nabývací doklad k danému vozidlu. Dále musíte absolvovat testace dle toho, zda si přejete veteránskou značku nebo běžnou SPZ. Předkládají se všechny doklady, které k historickému vozidlu ze zahraničí máte - technický průkaz, doklad o vyřazení vozidla apod.

Rádi Vám přihlásíme veterána do registru historických vozidel. Vyřídíme veškerou administrativu a předáme Vám hotové doklady i veteránské číslo. Kontaktujte nás.

Jaká omezení mají auta na veteránských značkách?

 • historické vozidlo musí být udržováno v historicky věrném stavu a není určeno ke každodenní přepravě,
 • historické vozidlo nelze provozovat na pozemních komunikacích za účelem podnikání a běžného denního užívání pro vlastní potřeby.

Jaké výhody mají auta na veteránských značkách?

 • veterán má nízkou sazbu povinného ručení,
 • veterán je osvobozen od platby ekologické daně (EKO poplatku),
 • status veterána potvrzuje vlastnictví prověřeného vozu historické hodnoty s možným sběratelským potenciálem.

Zelená karta - povinné ručení pro přihlášení historického vozidla na registru vozidel

Při přihlášení historiského vozidla se předkládá mimo jiné i doklad o povinném ručení, tzv. zelená karta (v současné době již bílá). Výše povinného ručení u veteránů bývá velmi nízká, může být i na 1/12 běžné ceny povinného ručení.

Rádi Vám vybereme vhodnou pojistku, která bude nejvíce vyhovovat vašim potřebám. Kontaktujte nás.

bílá karta povinné ručení

Registr historických vozidel

Pouze registr historických a sportovních vozidel může vydávat veteránské značky a průkazy historického vozidla. Ne na všech registrech v celé ČR je možné takovou registraci vyřídit. Ve větších městech bývá tento registr historických vozidel veden samostatně, např. jen na jednom z pracovišť v daném městě.

Registrace historického vozidla, resp. veterána probíhá na jakémkoliv úřadu v rámci ČR.

Formulář na přihlášení historického vozidla do registru historických vozidel

Pro přihlášení veterána slouží na registru vozidel formulář „Žádost o registraci historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel". Pokud jde o přihlášení historického vozidla na běžnou SPZ pak se předkládá „Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla“. Naši klienti nemusí žádné žádosti vypisovat, vše zajistíme my!

Veškerou administrativu vyřídíme za Vás a to v rekordně krátkém čase. Kontaktujte nás.