V červnu 2017 vstoupila v platnost nová šance pro vlastníky vozidel, kteří z důvodu nečinnosti jedné ze stran nemohou dokončit převod svého vozidla. (Zákon 63/2017 Sb.)

Například: dva známí se domluví na převodu vozidla. Nový vlastník slíbí původnímu, že vše zajistí, vezeme si doklady k převodu vozidla včetně ověřené plné moci (či naopak). Z různých důvodů tak neučiní. Původní (nový) vlastník zjistí, že vozidlo není převedeno a má velmi omezené možnosti, jak dotyčného k převodu "donutit". Nyní se však situace mění. Novela dává šanci těmto vlastníkům danou situaci elegantně vyřešit.

V zákoně je přímo uvedeno: Došlo-li ke změně vlastníka silničního vozidla na základě převodu vlastnického práva a dosavadní nebo nový vlastník neposkytl potřebnou součinnost pro podání společné žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel ve lhůtě podle § 8 odst. 2, provede obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis změny rovněž na žádost dosavadního nebo nového vlastníka. O podání žádosti podle odstavce 1 vyrozumí obecní úřad obce s rozšířenou působností bez zbytečného odkladu dosavadního nebo nového vlastníka silničního vozidla, který žádost nepodal, a umožní mu se k žádosti vyjádřit. Má-li dosavadní nebo nový vlastník silničního vozidla, který žádost nepodal, v držení technický průkaz nebo osvědčení o registraci silničního vozidla, vyzve jej obecní úřad obce s rozšířenou působností k jejich předložení a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu.