Banner

Registr vozidel

Povinné ručení

TIP! Pro přihlášení vozidla do evidence motorových vozidel budete potřebovat povinné ručení - zelenou kartu. Udělejte si přehledné porovnání povinného ručení s akčními slevami. Zelenou kartu k přepisu od nás obdržíte obratem včetně pojistných smluv. V případě, že chcete maximální ochranu Vašeho vozidla, vyberte si z nabídky havarijního pojištění.

Úvodní stránka Nejčastější dotazy NOVELA ZÁKONA č. 56/2001
Banner
NOVELA ZÁKONA č. 56/2001 Tisk

NOVELA ZÁKONA č. 56/2001 – ZÁSADNÍ ZMĚNY REGISTRACE VOZIDEL PO 1.1.2015

V lednu 2015 vstoupí v platnost novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. Zahrnuje řadu změn, mimo jiné dojde ke zjednodušení administrativy spojené s převodem vozidla. Dále měl zákon umožnit získání registrační značky na přání a rovněž stanovit větší dohled nad STK. Tyto části však byly odloženy až na leden 2016.

Pro vlastníky vozidel bude téměř nejdůležitější zjednodušení převodu vozidla mezi subjekty. Dosud bylo nezbytné, zajistit odhlášení z původního vlastníka a teprve následně jeho přihlášení dle sídla či bydliště budoucího provozovatele. V případě převodu mezi kraji, bylo nutné navštívit dva registry. Vyplnit žádosti a provést jednotlivé úkony odděleně, tj. danou věc řešil, jak prodávají, tak kupující nebo bylo možné někoho zplnomocnit. V praxi to vedlo k tomu, že celá řada vozidel zůstala v tzv. polopřevodu bez jakékoliv sankce. To se změní. Novela se řídí pravidlem „třikrát jedna“ – jeden registr vozidel, jedna žádost a tím pádem jeden úkon. Záleží přitom na prodávajícím a kupujícím, jak se domluví. Buď mohou jít na úřad společně, jeden může zmocnit druhého nebo mohou oba zmocnit třetí osobu. K zápisu změny vlastníka nebo provozovatele vozidla a k vydání nových dokladů následně dojde na jednom úřadě na základě jedné žádosti. K převodu vozidla na registru vozidel musí dojít do 10 pracovních dní od převodu vlastnického práva. Tímto se zcela ruší tzv. odhlášení vozidla. Již nebudou existovat vozidla v polopřevodu, neboť ve stejný okamžik bude vozidlo i přihlášeno. Nově bude možné provést daný úkon v zastoupení pouze na základě ověřené plné moce.

Veškeré další změny (např. změna barvy) musí být na registru vozidel zapsány do 10 pracovních dní ode dne jejich vzniku a to pod hrozbou značných finančních sankcí.

Nově se mění pojmy dočasné vyřazení v tzv.„vyřazení silničního vozidla z provozu“ a trvalé vyřazení bude označeno jako „zánik silničního vozidla“. Z toho vyplývají dvě zásadní změny. Vozidla uložená v depozitu (dočasně vyřazena) ke dni 1. 1. 2015 budou označena jako vozidla „vyřazená z provozu“. Cílem tohoto kroku je očistit registr vozidel od neexistujících vozidel, kterých je dle odhadů tisíce. Toto „vyřazení“ se týká vozidel, která jsou v depozitu uložena déle než dosud možných 18 po sobě jdoucích měsíců. Tato vozidla budou zcela vyřazena jako zaniklá, pokud jejich majitel neoznámí do konce roku 2015, místo a účel využití vozidla. Pokud tak neučiní, toto vozidlo již nebude možné provozovat, dojde administrativně k jeho „zániku“.

Tato změna se týká i výše uvedených vozidel v tzv. polopřevodu. Majitelé těchto vozidel musí přepis dokončit do 31. 6. 2015, jinak dojde k jejich zániku. Jak je uvedeno výše, novelou dochází k přepisu v jednom dni na jednom pracovišti. Otázkou zůstává, jak s tímto naloží prodejci vozidel. Běžnou praxí je, že vozidla na sebe nepřihlašují a do okamžiku prodeje je drží právě ve zmiňovaném polopřevodu.

Dále trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je jeho vlastník povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit registru vozidel adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití opět pod hrozbou sankce.

Bylo-li silniční vozidlo odcizeno, požádá vlastník silničního vozidla o jeho vyřazení z provozu bez zbytečného odkladu poté, co se o odcizení silničního vozidla dozvěděl. K žádosti pak přiloží policejní protokol.

Velkou novinkou je i vyřazení z důvodu nesjednání nového povinného ručení. Pokud zanikne povinné ručení k vozidlu, je jeho majitel povinen sjednat nové a to nejpozději do 14 dní. V případě, že tak neučiní, registr vozidel vozidlo vyřadí. Týká se to i vozidel před platností této novely. Řada majitelů vozidel, tak může po lednu 2015 očekávat výzvu k odevzdání značek na úřad.

Trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel bez předložení protokolu o ekologické likvidaci

Výše uvedená novinka se stane pro řadu majitelů již neexistujících vozidel novou šancí, jak se jich trvale zbavit. Dosud to bylo možné pouze na základě protokolu o ekologické likvidaci. Pokud do konce roku u daných vozidel nebude prokázáno místo a účel jejich užití dojde k jejich zániku.

Vysoké sankce

Sankce 50 tis. Kč u přestupků, které nelze řešit v blokovém řízení

 • Provoz vozidla nezapsaného v registru silničních vozidel
 • Nedojde v rozporu se zákonem k zápisu vlastníka silničního vozidla (v blokovém řízení sankce 5 tis.)
 • Nedojde v rozporu se zákonem k zápisu změny jiného údaje v registru silničního vozidla
 • Špatné zabezpečení vyřazeného silničního vozidlo, které tak ohrožuje životní prostředí.
 • Nedojde k oznámení místa a účelu využití vyřazeného vozidla, předložení ORV a registrační značky registru
 • Nedojde k zápisu zániku silničního vozidla
 • Provoz technicky nezpůsobilého vozidla (v blokovém řízení sankce 5 tis.)
 • Provoz vozidla nezapsaného v českém či zahraničním registru
 • Provoz vozidla, na kterém není umístěna registrační značka způsobem umožňujícím jeho identifikaci

Sankce 5 mil. Kč

 • Provoz vozidla, jehož identifikační údaje nejsou v souladu s údaji v registru silničních vozidel či doklady k vozidlu

Hlavní změny:

1. Jednodušší převod vozidla: Ruší se pojem „odhlášení (tzv. polopřevod) a následné přihlášení“. Vše bude realizováno naráz na základě zásady „třikrát jedna“ – jeden registr vozidel, jedna žádost a jeden úkon - v registračním místě posledního provozovatele.

2. Plná moc v případě zastupování: úředně ověřený podpis zmocnitele.

3. Vyřazení z provozu

 • Nahrazuje dosud užívaný pojem „dočasné vyřazení vozidla“ (depozit).
 • Po 12 po sobě jdoucích měsících musí vlastník oznámit úřadu umístění a využití vozidla pod sankcí 50 tis. Kč (týká se vozidel dočasně vyřazených k 1. 7. 2013).
 • O vyřazení může požádat vlastník, nebo to vykoná sám obecní úřad, pokud skončilo povinné ručení a do 14 dnů nebyla uzavřena nová pojistná smlouva.
 • Vlastník vozidla musí zajistit, aby po dobu vyřazení z registru vozidlo neohrožovalo bezpečnost provozu a nebylo umístěno na veřejně přístupné komunikaci.
 • Po dobu vyřazení nesmí z vozidla zmizet karoserie s vyznačeným identifikačním číslem a motor.
 • Do této kategorie spadají odcizená vozidla.

4. Zánik vozidla

 • Nahrazuje pojem „trvalé vyřazení vozidla“.
 • Vozidlo již nelze znovu přihlásit.
 • Podmínkou je ekologická likvidace nebo úplné zničení (např. živelná pohroma), kde není co sešrotovat. Rozebrání jako důvod k zániku není možné uvést.
 • Vozidlo po 1. 1. 2015 zanikne i po vyřazení z provozu v délce větší než 18 měsíců (týká se vozidel dočasně vyřazených k datu 30. 6. 2013) bez nahlášení místa a způsobu jeho užívání do konce roku 2015.
 • Vozidlo v polopřevodu zaniká k 31. 6. 2015, pokud jeho majitel nedokončí do tohoto data registraci.

5. Sankce: za nenahlášení změn ve stanovené lhůtě, provoz technicky nezpůsobilého vozidla apod. až do výše 50 tis. Kč.

6. Poplatky: mění se výše některých správních poplatků.

 • Vyřazení vozidla z provozu: 200 Kč
 • Ukončení leasingu: 800 Kč
 • Trvalý vývoz: 450 Kč

7. Lhůta 10 dní: v této lhůtě musí být veškeré změny oznámeny registru vozidel pod tíhou vysoké sankce

8. Evidenční prohlídka: ne starší než 14 dní

9. Ruší se trvale manipulační registrační značka

10. Ruší se čistopis velkého technického průkazu (každé vozidlo bude muset být registrováno).

10. Technická způsobilost vozidel dovezených z členských států se neschvaluje (přebírá se stávající schválení).

10. Při převodu vozidel registrovaných v ČR se nevyžaduje platná technická prohlídka.

 

Objednávka PřepiServis

Objednávka služeb PřepiServis v Praze

Telefon  773 663 331

Pondělí - Čtvrtek: 9:00-13:00

Email  info[]registr-vozidel.cz

english  English friendly

        read more...

Dokumenty ke stažení

Změnu vlastníka lze realizovat v zastoupení pouze na základě OVĚŘENÉ plné moci

Plná moc

Generální plná moc

PřepiServis

Jak jednoduše Přepiservis funguje:

 • Kontaktujete nás telefonicky, emailem či vyplníte jednoduchý on-line formulář
 • Zašlete nám, popř. osobně předáte požadované doklady v originálu či kopii
 • Dle Vašich časových možností dohodneme termín předání dokumentů
 • Vše zajistíme za vás a dle dohody Vám předáme hotovou zásilku

Povinné ručení online | Povinné ručení porovnání | Havarijní pojištění | Důchod | Recepty | Povinné ručení | Pojištění vozidel | Dopravní inspektoráty | Texty písní | Pojištění | Levné letenky | Poviné ručení |